حتی در شرایط سونامی سفارش شما در همان زمان تعیین شده در هنگام ثبت سفارش تحویل میشه بدون تاخیر.