داشتن سررسيد برای چه كسانی واجب است؟

زمانی که قرار است یک ماه پر مشغله را پشت [...]