خودکار تحریری کا 2000
جنس بدنه ای بی اس
مغزی لچه پن ایتالیا (ضمانت کیفیت نوشتار)