خودکار تبلیغاتی جدید
مدل دیانا
تمام مشکی
توجه: امکان چاپ چندرنگ فقط روی گیره امکان پذیر می باشد و روی بدنه خودکار فقط چاپ تکرنگ امکان دارد.