Project Description

پرشین دیزاین در زمینه طراحی و چاپ عمومی و تخصصی فعالیت می کند. در طراحی هویت بصری پرشین دیزاین، از المان‌های باستانی ایران استفاده شده است.

پروژه‌های مشابه